ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΣΑΓΙΑΚΟΣ ORIGINAL AEBE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΣΑΓΙΑΚΟΣ ORIGINAL ΑΕΒΕ», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (Παν. Τσαλδάρη 33, 12134), στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 094178023 / Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 000405801000) (εφεξής «Εταιρεία») και στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος (sagiakos-stores.gr), σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων, με την παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης (εφεξής «Δήλωση Απορρήτου»), έχει σκοπό να σας ενημερώσει για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

H επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για την ενημέρωσή σας πριν την αποδοχή αυτής κατά τη χρήση του e-shop/ιστοτόπου.

1. Χρήσιμες έννοιες

Υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ο χρήστης του ιστοτόπου sagiakos-stores.gr, ο πελάτης/καταναλωτής του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ο οποίος προβαίνει σε παραγγελία και αγορά προϊόντος, ο εγγεγραμμένος χρήστης αλλά και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με τον ιστότοπό μας

Προσωπικά δεδομένα ήδεδομένα προσωπικούχαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο» των δεδομένων), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.
Επεξεργασία Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω του ιστοτόπου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΓΙΑΚΟΣ ORIGINAL AEBE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΣΑΓΙΑΚΟΣ ORIGINAL ΑΕΒΕ», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (Παν. Τσαλδάρη 33, 12134), στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 094178023 / Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 000405801000) τηλέφωνο επικοινωνίας το: 210 5773871 και email επικοινωνίας: info@sagiakos-stores.gr, η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω του παρόντος ιστοτόπου.
Εκτελών την Επεξεργασία Εταιρείες οι οποίες έχουν λάβει ειδική εντολή από την ΣΑΓΙΑΚΟΣ ORIGINAL για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (π.χ. εταιρεία υποστήριξης του eshop, εταιρεία marketing)
Αποδέκτης Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, όπου επίσης κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

1 Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό επεξεργασίας και με ποια νομική βάση

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν και μόνο μας τις παράσχετε και οι οποίες είναι απαραίτητες για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία μας, ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και ειδικότερα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω της καταχώρησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας.

Αναλυτικότερα, η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Δραστηριότητα Δεδομένα Σκοπός Νομική βάση

Είσοδος στην ιστοθέση

sagiakos-stores.gr

διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, URL, referrer-URL, access provider, φυλλομετρητής, λειτουργικό σύστημα Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος α) έννομη υποχρέωση γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό

Επικοινωνία μέσω

φόρμας επικοινωνίας

όνομα, email, θέμα, (περιεχόμενο του μηνύματος) Επικοινωνία, διαχείριση/διευθέτηση ή επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σας α) η μεταξύ μας σύμβαση β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας

Επικοινωνία μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

email, όνομα, επώνυμο (κατά περίπτωση), περιεχόμενο του μηνύματος Επικοινωνία, διαχείριση/διευθέτηση ή επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σας α) η μεταξύ μας σύμβαση β) η έννομη υποχρέωσή μας, βάσει του καταναλωτικού δικαίου γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας
Δημιουργία λογαριασμού (εγγραφή στο λογαριασμό) e-mail, κωδικός πρόσβασης, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας Εγγραφή στον ιστότοπό μας α) οι όροι χρήσης που διέπουν την εγγραφή σας (σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως) β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης

Παραγγελία – αγορά

προϊόντος/ων από το

ηλεκτρονικό μας

κατάστημα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., χώρα, τηλέφωνο, κινητό, email, στοιχεία διεύθυνσης αποστολής παραγγελίας, Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: στοιχεία απόδειξης ή τιμολόγησης, Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σημειώσεις παραγγελίας): δεδομένα σε παρατηρήσεις/ σχόλια- στοιχεία τρίτων που πρόκειται να παραδοθεί το προϊόν (όπως όνομα-επώνυμο-διεύθυνση-τηλέφωνο) Δ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Σύναψη σύμβασης, διαχείριση/διεκπεραίωση παραγγελίας, τιμολόγηση, τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων, εξυπηρέτηση πελάτη και αποστολή προϊόντος/ων α) η μεταξύ μας σύμβαση β) οι έννομες υποχρεώσεις μας προς τον χρήστη/καταναλωτή και προς τον τρίτο υπέρ του οποίου έγινε η παραγγελία και οφείλουμε να εκτελέσουμε την παραγγελία

Εγγραφή στο

newsletter

e-mail- φύλο (προαιρετικά) Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τα προϊόντα τις υπηρεσίες μας, προνόμια, διαγωνισμοί α) η συγκατάθεσή σας β) κατά περίπτωση, το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο προώθησης ενεργειών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στους υφιστάμενους πελάτες για όμοιους διαφημιστικούς σκοπούς

Προωθητικές ενέργειες

(newsletter)

e-mail-φύλο (προαιρετικά) Αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τα προϊόντα τις υπηρεσίες μας, προνόμια, διαγωνισμοί α) η συγκατάθεσή σας β) κατά περίπτωση, το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο προώθησης ενεργειών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στους υφιστάμενους πελάτες για όμοιους διαφημιστικούς σκοπούς

Μέσα κοινωνικής

δικτύωσης

(Facebook,

Instagram, youtube)

email Αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό τουλάχιστον σε μία εκ των ως άνω πλατφορμών, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να συνδέεστε στον ιστότοπό μας με απλό και εύκολο τρόπο, χωρίς να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό σε αυτόν. α) η συγκατάθεσή σας για την σύνδεση

Cookies (βλ. Πολιτική για τα Cookies)

Σημειώνεται ότι η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία μας, είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή διατήρησης/συνέχισης της ήδη υπαρχούσης συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία.

Επιπροσθέτως, η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνετε, εναπόκειται στον ίδιο το χρήστη. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων αναγράφονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός εάν λάβουμε προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας ή εάν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Εάν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων μερών, επιβεβαιώνετε ότι έχετε ενημερώσει το εν λόγω τρίτο μέρος για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά του δεδομένα. Εάν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων μερών, επιβεβαιώνετε ότι έχετε ενημερώσει το εν λόγω τρίτο μέρος για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά του δεδομένα. Κάθε περιεχόμενο που υποβάλλεται σε μία από τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προβληθεί από το κοινό και ο χρήστης οφείλει να είναι προσεκτικός σχετικά με την παροχή ορισμένων προσωπικών πληροφοριών του μέσω αυτών των πλατφορμών. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενέργειες που γίνονται εάν δημοσιεύονται προσωπικά δεδομένα από τον χρήστη σε μία από τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων μας (π.χ. Facebook ή Instagram).

2 Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται, μέσω της ιστοσελίδας της, ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως για παράδειγμα δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας τις αρχές της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ.

3 Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Η ιστοσελίδα μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν απευθύνεται σε ανήλικα άτομα. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων.

Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και υπέπεσε στην αντίληψή σας ότι το ανήλικο τέκνο σας διέθεσε στην Εταιρεία μας προσωπικά του δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Από πλευράς μας, εάν αντιληφθούμε ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ανήκουν σε ανήλικο πρόσωπο, άνευ της συγκατάθεσης του γονέα ή του κηδεμόνα του, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών και για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων περιστατικών.

4 Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είναι σημαντικές. Ώστε, με κανένα τρόπο δε θα εκμεταλλευτούμε τις πληροφορίες σας ή θα διαβιβάσουμε αυτές σε τρίτους εκτός της Εταιρείας μας, άνευ της συγκατάθεσής σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική. Η δε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (προσωπικό μας - συνεργάτες μας), τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων τους και υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας τηρουμένων των θεσπισμένων από την Εταιρεία μας Πολιτικών μας.

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας (Εκτελούντες την Επεξεργασία), παρέχοντάς μας υπηρεσίες hosting και μαζικής αποστολής e-mail, τεχνικοί υποστήριξης και διαχείρισης του ιστοτόπου και των εφαρμογών μας και για τους οποίους έχουμε διασφαλίσει την σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ επεξεργασία με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ

(άρ.28,32). Επιπρόσθετα αποδέκτες των δεδομένων σας αποτελούν οι εταιρείες ταχυμεταφορών, με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (νόμιμος επαγγελματικός σκοπός/επιχειρηματική ανάγκη).

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το sagiakos-stores.gr. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: 1) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών, 2) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κ.λπ.) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να συνεισφέρουν στην παροχή, κατανόηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας (μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής στατιστικών στοιχείων) και των δικών τους υπηρεσιών (μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής καλύτερων και σχετικότερων υπηρεσιών σε εσάς). Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές θα σέβονται πάντα τις επιλογές σας σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και παρέχουν από την πλευρά τους επαρκείς εγγυήσεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας υποχρεούνται σε τήρηση της απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας αυτών, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, 3)δημόσιοι φορείς και αρχές (δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες αρχές, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο)

Επισημαίνεται, ότι

5 Διεθνείς Διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Οποιαδήποτε τυχόν

διαβίβαση θα συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ, και σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε σχετικώς.

6 Διαφημιστικά μηνύματα

Με την προϋπόθεση ότι μας έχετε παράσχει την σχετική συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να λάβετε από εμάς διαφημιστικά μηνύματα, πάντοτε με συναφές περιεχόμενο προς το σκοπό της ιστοσελίδας μας και τα ενδιαφέροντα σας.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα με προωθητικές ενέργειες, μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο (link) διαγραφής (unsubscribe), που περιέχεται σε κάθε e-mail που σας αποστέλλουμε, ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sagiakos-stores.gr.

7 Αποθήκευση και ασφάλεια πληροφοριών

Η Εταιρεία μας διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα για τη διασφάλιση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όπως και για την προστασία τους από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας. Η Εταιρεία μας,, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άρ. 32 ΓΚΠΔ και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρ. 5 ΓΚΠΔ).

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρεί στο έπακρο το επίπεδο διασφάλισης της πληροφορίας και συμμορφώνεται ως προς τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα, όπως είναι η κρυπτογράφηση, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων.

Τέλος, η Εταιρεία μας εφαρμόζει στην ιστοσελίδα της το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου διασφαλίζεται το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η Εταιρεία μας σας δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

8 Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών που μας παρέχετε.

  • Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, ήτοι το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως χρήστη Λογαριασμού ή ως μέλους της υπηρεσίας newsletter, ανά περίπτωση.
  • Οι πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό (το email σας) διατηρούνται έως την ολοκλήρωση του εκάστοτε διαγωνισμού. Σε κάθε χρήση, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς, έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
  • Σχετικά με τις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της διαθέσιμης στην ιστοσελίδα μας φόρμ

διάστημα απαιτείται ανά περίπτωση και έως την επίλυση του ερωτήματος ή του αιτήματ`ος που μας έχετε αποστείλει και την ολοκλήρωση της μεταξύ μας επικοινωνίας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προς διασφάλιση των έννομων αξιώσεων/δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε, με σκοπό την αγορά προϊόντων ή πηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία μας, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος (e-shop), τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη παραγραφή των αξιώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε συναλλαγή.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και εάν έχει κλείσει ο λογαριασμός ή δεν υπάρχει πλέον ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της εκκρεμοδικίας, ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

9 Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα

44Δικαίωμα Τι αφορά

Δικαίωμα ενημέρωσης και

παροχής πληροφοριών για

την επεξεργασία των

δεδομένων, πριν και κατά

την επεξεργασία (άρ. 12, 13,

14 ΓΚΠΔ)

Πρόκειται για το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ποιοι είμαστε, ποιος ο σκοπός επεξεργασίας, ποιοι οι αποδέκτες, ο χρόνος τήρησης αυτών, κλπ.

Δικαίωμα πρόσβασης στα

δεδομένα προσωπικού

χαρακτήρα που σας

αφορούν και εφόσον τα

επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

(άρ. 15 ΓΚΠΔ)

Πρόκειται για το δικαίωμά σας να λάβετε επιβεβαίωση επεξεργασίας των δεδομένων σας, αντίγραφο αυτών και τις αναγκαίες πληροφορίες

Δικαίωμα διόρθωσης (άρ. 16

ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας να διορθώνετε ανακριβή δεδομένα καθώς και να συμπληρώνετε τυχόν ελλιπή δεδομένα που μας έχετε παράσχει

Δικαίωμα διαγραφής των

προσωπικών σας

δεδομένων («δικαίωμα στη

λήθη») (άρ. 17 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Δικαίωμα περιορισμού της

επεξεργασίας των

προσωπικών δεδομένων

σας (άρ. 18 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας για περιορισμό της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας, αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους.

Δικαίωμα φορητότητας (άρ.

20 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας να λάβετε ή να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή την εκτέλεση σύμβασης και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρ.

21 ΓΚΠΔ) και εναντίωσης σε

τυχόν αυτοματοποιημένη

λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας να αντιτάσσεσθε για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας η οποία σας επηρεάζει σημαντικά.

Δικαίωμα ανάκλησης της

ήδη δοθείσας συγκατάθεσής

σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)

Το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία που γίνεται με βάση αυτήν. Σημειωτέον ότι η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που έλαβε χώρα πριν την ανάκληση δεν επηρεάζεται.

Δυνατότητα υποβολής

καταγγελίας στην αρμόδια

εποπτική αρχή (άρ. 77

ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμά σας, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβαίνει τον ΓΚΠΔ., να απευθυνθείτε στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, η οποία στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

10 Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Εταιρεία μας (στη διεύθυνση Παναγή Τσαλδάρη αριθ. 33, Περιστέρι Αττικής, 121 34 Αθήνα), ή να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας μας info@sagiakos-stores.gr.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, έπειτα από μελέτη του σχετικού αιτήματός σας, να προβαίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας μέσω σχετικού νομίμου εγγράφου και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, προκειμένου να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αναιτιολόγητη άρνηση ή καθυστέρηση της Εταιρείας ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ), εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ: www.dpa.gr.

Εάν λάβετε την απόφαση να διαγραφείτε από ορισμένη υπηρεσία ή επικοινωνία, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που ενδέχεται να χρειαστεί ορισμένος χρόνος ή/και πληροφορίες, πριν καταστεί δυνατόν να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται έννομη υποχρέωση ή άσκηση αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

11 Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας

  • Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
  • Δηλώνει ότι δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
  • Δηλώνει ότι με βάση την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.sagiakos-stores.gr/store/politiki-asfaleias/. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Ενημέρωσης, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
  • Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της cookies, με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από την αντίστοιχη Πολιτική Cookies, για την οποία πατήστε εδώ.
  • Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, διαβάζοντας το παρόν, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας, η οποία που είναι σύμφωνη με το ΓΚΠΔ και τις αιτιολογικές του σκέψεις, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

12 Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 33, Περιστέρι Αττικής

Τηλέφωνο: +30 210 5773871

E-mail: info@sagiakos-stores.gr

Website: www.sagiakos-stores.gr

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα

Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Email: contact@dpa.gr

Website: www.dpa.gr

Τελευταία ενημέρωση: 29/05/2023