Έλα στην ομάδα μας!

 

Διαθέτετε δημιουργικότητα, όρεξη για μάθηση, θετική διάθεση, λειτουργείτε ομαδικά και επιθυμείτε να εργαστείτε στη δυναμική ομάδα μας;

Τα Sagiakos-Stores ζητούν πωλητές/τριες, αποθηκάριους και εργαζομένους e-shop  οργανωτικούς, ενθουσιώδεις, με επικοινωνιακές δεξιότητες, γνώση χειρισμού Η/Υ, αγγλικά, ευγενικό χαρακτήρα, θετική διάθεση και ομαδικό πνεύμα, για στελέχωση του τομέα εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5773871 ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Α. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΓΙΑΚΟΣ ORIGINALAEBE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΣΑΓΙΑΚΟΣ ORIGINAL ΑΕΒΕ», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Παναγή Τσαλδάρη αριθ. 33, ΑΦΜ 094178023, (εφεξής «Εταιρεία»), σας ενημερώνει με την παρούσα, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν, για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, την πηγή συλλογής τους, τον λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, τους τυχόν αποδέκτες αυτών, τον χρόνο τήρησής τους, την τυχόν διαβίβασή τους εκτός Ε.Ε. καθώς και για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας ως υποψήφιοι εργαζόμενοι της Εταιρείας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

 

Β. Είδος δεδομένων και πηγές προέλευσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει από εσάς και επεξεργάζεται η Εταιρεία είναι:

  1. Στοιχεία ταυτοποίησής σας, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, υπηκοότητα
  2. Στοιχεία επικοινωνίας σας, ήτοι ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό, κινητό)
  3. Βιογραφικό σημείωμα, οικογενειακή κατάσταση, τυχόν αναπηρίες
  4. Δεδομένα εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας, επαγγελματική εμπειρία
  5. Λόγος απόρριψης αιτήσεως πρόσληψης

Για τον σκοπό αξιολόγησης της αίτησής σας, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες για εσάς από προηγούμενους εργοδότες σας και από εταιρείες εύρεσης και αξιολόγησης υπαλλήλων/στελεχών, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας σε αυτούς.

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό σημεία 1 έως 4 παρέχονται στην Εταιρεία από εσάς, εφόσον εκδηλώνετε ενδιαφέρον για τη θέση εργασίας.

 

Γ. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στο μέτρο που αυτό απαιτείται κατά τη διαδικασία συνέντευξης και ενδεχόμενης πρόσληψης, με σκοπό να αξιολογήσουμε την πλήρωση των προϋποθέσεων πρόσληψής σας για συγκεκριμένη θέση απασχόλησής σας στην Εταιρεία.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε στην προσπάθειά μας να προσλάβουμε εξειδικευμένο και κατάλληλο προσωπικό για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα που σας αφορούν για ενδεχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης στην Εταιρεία μας στο μέλλον και να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα πρόσληψης σε αυτή, θα πρέπει να μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό.

 

Δ. Διαβίβαση των δεδομένων –Αποδέκτες

 

Προκειμένου η Εταιρεία να ανταποκριθεί στις ανωτέρω αναφερθείσες λειτουργίες και υποχρεώσεις της, κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε κατηγορίες προσώπων ή φορέων (αποδέκτες). Οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων ή την παροχή των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Εταιρεία. Οι κατηγορίες αποδεκτών είναι οι ακόλουθες:

  1. Εκτελούντες την επεξεργασία: η Εταιρεία συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες επεξεργασίες για λογαριασμό της και προκειμένου αυτοί να την επικουρήσουν στην εκπλήρωση των εννόμων και λοιπών υποχρεώσεών της. Περιπτώσεις εκτελούντων είναι οι πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων [cloud υπηρεσίες], υπό τον όρο τήρησης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.
  2. Δικηγόροι, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Εταιρείας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων της και την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της.
  3. Δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, καθώς και ελεγκτικές αρχές,   εφόσον αυτό επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ή δικαστικές αποφάσεις ή κατόπιν σχετικών νομίμων αιτημάτων αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
  4. Λοιπές εταιρείες που τελούν σε σχέση συνεργασίας με την εταιρεία και ενεργούν με ανεξάρτητο ρόλο, όχι αυτού του εκτελούντος.

 

Ε. Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Σε περίπτωση που αποδεχθείτε την προσφορά για εργασία στην Εταιρεία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα τηρούνται επί τη βάσει της «Πολιτικής Ενημέρωσης και Προστασίας για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Εργαζομένων της Εταιρείας», η οποία κοινοποιείται σε όλους τους Εργαζομένους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψηφίων εργαζομένων που δεν θα συνάψουν σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία διατηρούνται για έξι μήνες από την κάλυψη της θέσης εργασίας για την οποία συλλέχθηκαν.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα που σας αφορούν για ενδεχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης στο μέλλον παρακαλούμε ενημερώστε μας εγγράφως ως προς την σχετική τούτη επιθυμία σας. Μετά την πάροδο των κατά περίπτωση ανωτέρω χρονικών διαστημάτων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγράφονται/καταστρέφονται βάσει της πολιτικής καταστροφής της Εταιρείας.

 

ΣΤ. Διαβίβαση δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

 

Ζ. Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Ως υποψήφιοι εργαζόμενοι, έχετε μία σειρά δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του ΓΚΠΔ, ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία. Παρακαλούμε επ’ αυτών ανατρέξτε στην ιστοθέση www.sagiakos-stores.gr

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας, παρακαλούμε συμπληρώστε το αντίστοιχο έντυπο και στείλτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sagiakos-stores.gr ή εγγράφως στην κάτωθι διεύθυνση Παναγή Τσαλδάρη αρ. 33, Περιστέρι Αττικής.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί μερικώς ή πλήρως την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό στην επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών της.

Η Εταιρεία οφείλει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων και σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή για την εν λόγω παράταση, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

Εάν η Εταιρεία δεν ενεργήσει επί του αιτήματός σας κατά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ή κατόπιν της απαντήσεώς της κρίνετε ότι παραβιάζονται τα ανωτέρω αναφερθέντα δικαιώματά σας έχετε τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 210-5773871 και στο e-mail: info@sagiakos-stores.gr

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2022

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

H Εταιρεία μας, «ΣΑΓΙΑΚΟΣ ORIGINAL ΑΕΒΕ» (εφεξής «Εταιρεία»), σας διαθέτει το παρόν έντυπο, με το οποίο μπορείτε, ως φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Εταιρεία μας, να ασκήσετε τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (E.E.) 2016/679 (ΓΚΠΔ) δικαιώματά σας, που αφορούν στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας.

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι δεσμεύεται, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, να εξετάσει και να αξιολογήσει το αίτημά σας και εν συνεχεία να προχωρήσει στην ικανοποίησή του, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε άμεσα για οιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογημένης καθυστέρησης, για λόγους που άπτονται της ιδιαιτερότητας του αιτήματός σας.

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο αιτήματος παροχής πληροφοριών με τους εξής τρόπους: είτε ηλεκτρονικά, με αποστολή στο email: info@sagiakos-stores.gr, είτε με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Εταιρείας μας (οδός Παναγή Τσαλδάρη 33, Περιστέρι, Αττικής).

Τα δεδομένα και τις πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε κατά τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία αποκλειστικά για την εξέταση και εν συνεχεία ικανοποίηση του αιτήματός σας. Ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας, οι πληροφορίες σας θα διαβιβασθούν στα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας μας, με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη εξέταση αυτού. Σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών ως προς την ταυτοπροσωπία σας και την σχέση σας με τα δεδομένα που αιτείσθε, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όπως επανέλθει και σας ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματός σας (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, από την ημερομηνία παραλαβής του), εκτός εάν οι εργασίες, που αφορούν στην ικανοποίηση του αιτήματός σας, χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά εξήντα (60) ακόμη ημέρες. Στην περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης, θα ενημερώνεστε σχετικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός σας.

Η παρούσα αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία σας θα διατηρηθεί για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών στο αρχείο της Εταιρείας μας, υπό την επιφύλαξη παράτασης του σχετικού χρονικού διαστήματος σε περίπτωση άσκησης νομικών αξιώσεων και πάντως σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που το αίτημα ασκείται από εργαζόμενο της Εταιρείας, αυτό θα διατηρείται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης.

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι η άσκηση του δικαιώματός σας δεν ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας τηλεφωνικά στο +30 210 5773871 και ηλεκτρονικά info@sagiakos-stores.gr.

 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά όλα τα κάτωθι πεδία, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η βέλτιστη διαχείριση και ικανοποίηση του αιτήματός σας:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

1.    Στοιχεία αιτούντος

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα κάτωθι στοιχεία σας, με σκοπό την εξέταση του αιτήματός σας.

 

Ονομαστικά στοιχεία:

Όνομα:

Επώνυμο:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση:

Αριθμός:

ΤΚ:

Πόλη:

Χώρα:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

 

 

2.    Στοιχεία εκπροσώπου

Σημειώνεται ότι τα κατωτέρω στοιχεία συμπληρώνονται σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο πρόσωπο, οπότε και υποβάλλεται απαραίτητα το έγγραφο εξουσιοδότησης, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - αιτούντος.

 

Ονομαστικά στοιχεία

Όνομα:

Επώνυμο:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση:

Αριθμός:

ΤΚ:

Πόλη:

Χώρα:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

 

Για την επιβεβαίωση της ταυτότητας επισυνάπτεται:

☐ Εξουσιοδότηση

☐Άλλο έγγραφο νομιμοποίησης

 

 

3.    Δικαίωμα που επιθυμείτε να ασκήσετε

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Δικαίωμα εναντίωσης

Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεως και κατάρτιση προφίλ

Δικαίωμα της ειδικότερης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης

 

 

 

4.    Αναλυτική περιγραφή του αιτήματος

Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε αναλυτικά το αίτημά σας.

Προς υποβοήθησή σας, μπορείτε να ενημερωθείτε ως προς τα δικαιώματά σας, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (www.sagiakos-stores.gr)