Αρχική > Όροι διαγωνισμού

Όροι διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού 20/04 έως 28/04
 
1) Το Sagiakos-Stores διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω 
 
της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα.
 
 
2) Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών 
 
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του 
 
Sagiakos-Stores και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα 
 
άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων 
 
των παραπάνω έως β’ βαθμού.
 
 
3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Από τις 20/04/2016 έως τις 28/04/2016 12:00 π.μ., όσοι μπουν στην σελίδα του 
 
διαγωνισμού μας και συμπληρώσoυν τα στοιχεία τους (Όνομα , Επώνυμο , Φύλο και Email) θα μπουν στην 
 
κλήρωση για να κερδίσουν ένα ανδρικό ή ένα γυναικείο δώρο, ανάλογα το φύλο τους.
 
 
4) Το δώρο του διαγωνισμού είναι:
 
 Τσάντα ώμου “Sumacon” Ted Baker
 
 “Regular Fit” Polo Tommy Hilfiger
 
 
5) Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί 1 κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της 
 
εταιρείας στις 05/05/2016. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει το αντρικό 
 
δώρο του διαγωνισμού και μία (1) νικήτρια, η οποία θα κερδίσει το γυναικείο δώρο. To Sagiakos-Stores 
 
δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής τους. 
 
 
6) Οι νικητές των δώρων θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα δώρα τους από τις 05/05/2016 έως τις 04/06/2016 
 
(εξαιρούνται οι ημέρες αργίας και εορτών). Ο συντονισμός για τις ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης των 
 
δώρων θα διενεργηθούν μέσω του sagiakos-stores.gr
 
 
7) Οι νικητές των δώρων θα παραλάβουν τα δώρα τους με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή 
 
του διαβατηρίου τους μέσω email που θα σταλεί στο “Sagiakos-stores.gr” με σκοπό την ταυτοποίηση των 
 
προσωπικών τους στοιχείων με το λογαριασμό τους στο Sagiakos-Stores.
 
 
8) Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας αριθμός αναπληρωματικών νικητών, στους οποίους θα διατεθεί 
 
ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους, το δώρο που τυχόν δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί 
 
στον αρχικό νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.
 
 
9) Οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν με την αποστολή email και με ανακοίνωση στη σελίδα του 
 
Sagiakos-Stores στο Facebook με όνομα www.facebook.com/SagiakosStores.
 
 
10) To Sagiakos-stores.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην 
 
ιστοσελίδα www.sagiakos-stores.gr καθώς και στον ιστότοπo www.facebook.com/SagiakosStores. Με τη 
 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους για την 
 
ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.
 
 
11) Αν οι νικητές αρνηθούν το δώρο τους ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο 
 
διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης τους έως και τις 15/05/2016, το δώρο απονέμεται 
 
στον αναπληρωματικό νικητή. 
 
 
12) Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν 
 
ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση του ‘Sagiakos-stores.gr’ είναι η εξασφάλιση για τους 
 
νικητές των δώρων που κέρδισαν.
 
 
13) To ‘Sagiakos-stores.gr’ δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε 
 
οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.sagiakos-stores.gr και 
 
στο www.facebook.com/SagiakosStores. To ‘Sagiakos-stores.gr’ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική 
 
της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και 
 
προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.